Statut

STATUT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA 
„ CIVITAS CHRISTIANA”

Rozdział I.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zwana dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest Miasto stołeczne Warszawa.

§ 2

1. Stowarzyszenie jest organizacją formacyjno-edukacyjną katolików świeckich.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
3. Stowarzyszenie ma prawo powoływania Oddziałów i innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji.
5. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa kanonicznego, Krajowy Asystent Kościelny dla Stowarzyszenia jest mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski. Asystenci diecezjalni mogą być powoływani dla danej diecezji, jeżeli na jej terenie istnieją struktury Stowarzyszenia.

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada sztandar oraz emblemat organizacyjny, na którym znajduje się fragment Drzwi Gnieźnieńskich oraz napis Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
2. Znak graficzny emblematu zatwierdza Rada Główna Stowarzyszenia.

Rozdział II.
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 4

Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu
o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową,
a w szczególności:

1) ochrona życia i godności człowieka, rodziny i Narodu oraz troska
o duchowe, moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju,
2) przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa,
3) kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych, demokratycznych i obywatelskich postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1) pracę formacyjną i edukacyjną w zgodzie z nauczaniem społecznym Kościoła,
2) umacnianie i budowanie tożsamości narodowej oraz stałą troskę
o rozwój kultury ojczystej,
3) wpływanie na kształt polityki społecznej państwa poprzez podejmowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich, szczególnie na rzecz rodziny, zgodnych z celami Stowarzyszenia,
4) promowanie idei samorządności i działań służących rozwojowi wspólnot lokalnych i regionalnych,
5) współpracę z samorządem terytorialnym w sferze realizacji jego zadań własnych, zgodnych z programem Stowarzyszenia,
6) realizację zadań należących do sfery pożytku publicznego zgodnych
z celami Stowarzyszenia,
7) współpracę z parafiami w zakresie ewangelizacji życia społecznego
i kulturalnego we wspólnotach lokalnych,
8) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach,
9) pracę z młodzieżą oraz pracę z rodziną, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, dydaktycznej, badawczej, kulturalnej, wydawniczej, opiekuńczo-wychowawczej oraz pomocowej.

§ 6

1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe
i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom oraz organizacjom społecznym zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia.
2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust.1 należy do kompetencji Rady Głównej.
3. Wnioskowanie w sprawach wyróżnień i odznak przynależy do Przewodniczącego Stowarzyszenia, Rady Głównej, Zarządu oraz Rad Oddziałów Okręgowych.
4. Nadawanie wyróżnień i odznak należy do kompetencji Przewodniczącego Stowarzyszenia, po uzyskaniu opinii Zarządu.

Rozdział III.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§ 7

Członkami Stowarzyszenia są:
1) członkowie zwyczajni,
2) członkowie wspierający.

§ 8

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy, katolicy stale związani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z racji na zamieszkanie lub wykonywaną funkcję – które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia oraz deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

§ 9

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Rada Oddziału Okręgowego, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata popartej przez dwóch członków wprowadzających do Stowarzyszenia.

§ 10

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia oraz regularnie płacić składki członkowskie.
3. Członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienia.

§ 11

1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie członka zwyczajnego z listy członków Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Rada Oddziału Okręgowego w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres 12 miesięcy,
3) śmierci członka,
4) nie przestrzegania postanowień niniejszego Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
5) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem,
6) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia,
7) innych ważnych powodów godzących w dobre imię Stowarzyszenia.
3. Od uchwały Rady Oddziału Okręgowego w sprawie, o której mowa
w ust.2 pkt.2,4,5,6,7 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od daty jej doręczenia do Głównej Komisji Rewizyjnej, której uchwała jest ostateczna.
4. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz
o skreśleniu z listy członków Rada Oddziału Okręgowego powiadamia Zarząd Stowarzyszenia w terminie do 14 dni.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania lub siedzibę. Przyjęcia i skreślenia dokonuje Rada Główna.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 13

Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach i inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie. Ma także prawo uczestniczyć
z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia oraz w Walnym Zebraniu właściwego Oddziału Stowarzyszenia.

Rozdział IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA
A. Postanowienia ogólne
§ 14

1. Władzami Stowarzyszenia są władze naczelne i władze Oddziałów.
2. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Rada Główna, Przewodniczący Stowarzyszenia, Zarząd,
3) Główna Komisja Rewizyjna.
3. Władze Oddziałów są określone w postanowieniach § 28 Statutu.

§ 15

Wyboru delegatów na Walne Zebranie oraz wyboru i powoływania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

§ 16

1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tych władz. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
2. Rada Główna oraz Główna Komisja Rewizyjna mogą w trakcie kadencji dokooptować do swego składu członków w liczbie nie przekraczającej
1/4 składu pochodzącego z wyboru.

B. WALNE ZEBRANIE
§ 17

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania są:
1) zwyczajne,
2) nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie odbywa się z udziałem wszystkich członków, jeżeli Stowarzyszenie liczy nie więcej niż 400 członków. W przypadku przekroczenia tej liczby, Walne Zebranie odbywa się z udziałem delegatów wybranych w Oddziałach w proporcji i trybie określonym uchwałą Rady Głównej.
4. Delegaci sprawują swój mandat do czasu zakończenia obrad Walnego Zebrania.
5. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane w pierwszym terminie większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie założeń ideowo – programowych i wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
3) wybór Przewodniczącego Stowarzyszenia,
4) wybór członków Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej z działalności w minionej kadencji,
6) udzielenie – na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – absolutorium ustępującej Radzie Głównej,
7) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia
i przeznaczenia jego majątku.
7. Porządek obrad Walnego Zebrania, zgodnie z postanowieniami ust. 6, ustala Rada Główna.

§ 18

1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane uchwałą Rady Głównej raz na cztery lata.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Rada Główna:
1) z własnej inicjatywy,
2) na podstawie pisemnego wniosku co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w ciągu trzech miesięcy od podjęcia inicjatywy lub daty zgłoszenia wniosku.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Rada Główna zawiadamia członków (delegatów) o miejscu, terminie
i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.

§ 19

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:
1) członkowie zwyczajni (delegaci Oddziałów),
2) członkowie ustępujących władz naczelnych,
3) członkowie wspierający.

C. RADA GŁÓWNA
§ 20

1. Rada Główna jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami.
2. Rada Główna składa się z 30 – 50 członków.
3. Obowiązkiem członka Rady Głównej jest aktywne uczestnictwo w jej pracach.
4. Trzykrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady Głównej
w posiedzeniach Rady skutkuje wygaśnięciem członkostwa w Radzie.

§ 21

1. Do zakresu działania Rady Głównej należy w szczególności:
1) realizacja uchwalonych przez Walne Zebranie założeń ideowo – programowych, kierunków działalności Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
2) zwoływanie Walnego Zebrania,
3) wybór – na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia – do
3 wiceprzewodniczących Rady Głównej, Sekretarza Rady Głównej oraz Prezesa i członków Zarządu,
4) powierzenie pełnienia obowiązków Przewodniczącego Stowarzyszenia w wypadkach, o których mowa w § 21 ust. 2,
5) odwoływanie – na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia – wiceprzewodniczących i sekretarza Rady Głównej oraz Prezesa
i członków Zarządu w trybie, o którym mowa w § 21 ust. 4,
6) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych służących realizacji celów Stowarzyszenia,
7) zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia, rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich.
2. Rada Główna, w przypadku rezygnacji Przewodniczącego Stowarzyszenia, a także trwałej niemożności wykonywania przez niego tej funkcji przez okres co najmniej 6 miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Przewodniczącego Stowarzyszenia jednemu z członków Rady Głównej. Przepis § 15 stosuje się odpowiednio.
3. Pełniący obowiązki Przewodniczącego Stowarzyszenia wykonuje swoją funkcję do czasu Walnego Zebrania.
4. Odwołanie wiceprzewodniczących i sekretarza Rady Głównej oraz Prezesa i członków Zarządu następuje na wniosek Przewodniczącego Stowarzyszenia na mocy uchwały Rady Głównej podjętej w głosowaniu tajnym.
5. Wniosek w sprawach określonych w ust. 4 wraz z uzasadnieniem może być złożony przez co najmniej 1/3 członków Rady Głównej i powinien być przedstawiony Radzie Głównej.
6. Rada Główna zatwierdza skład Rad Oddziałów.
7. Posiedzenia Rady Głównej zwoływane są przez Przewodniczącego Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Głównej. Posiedzenia Rady Głównej odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku,
w tym co najmniej jedno przed upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu obrachunkowego za rok kalendarzowy.
8. Przewodniczący Stowarzyszenia jest członkiem Rady Głównej i kieruje jej pracami.
9. Szczegółowe zasady działania Rady Głównej określa uchwalony przez nią regulamin.

D. PRZEWODNICZĄCY STOWARZYSZENIA
§ 22

1. Przewodniczący Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący Stowarzyszenia – na wniosek Zarządu – może zawiesić
w czynnościach Rady Oddziałów w razie stwierdzenia, że ich działalność jest sprzeczna z założeniami ideowo – programowymi Stowarzyszenia, bądź z niniejszym Statutem lub uchwałami władz naczelnych.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Przewodniczący Stowarzyszenia powołuje pełnomocnika do kierowania Oddziałem, który w ciągu
3 miesięcy zobowiązany jest przygotować Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w celu wyboru nowych władz Oddziału.
4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 i 3 Przewodniczący Stowarzyszenia zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z podjętych czynności na najbliższym posiedzeniu Rady Głównej.

E. ZARZĄD
§ 23

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków w tym Prezesa.
2. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego Stowarzyszenia, wiceprzewodniczących Rady Głównej oraz Sekretarza Rady Głównej.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) realizacja uchwał Rady Głównej i decyzji Przewodniczącego Stowarzyszenia,
2) organizowanie i zarządzanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
3) sporządzanie budżetu, rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
4) wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa jego regulamin zatwierdzony przez Radę Główną.

§ 24

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również zaciąganie zobowiązań finansowych, składają łącznie Przewodniczący Stowarzyszenia z Prezesem Zarządu lub upoważnionym przez niego członkiem Zarządu.
2. Prawa wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia, prawa fundatora w powołanych fundacjach wykonują łącznie Przewodniczący Stowarzyszenia, wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Głównej. Wyżej wymienieni za zgodą Rady Głównej mogą powierzyć wykonywanie swych praw lub nadzoru innym osobom.
3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa osób uprawnionych do reprezentowania Stowarzyszenia do udzielenia pełnomocnictwa jednoosobowego lub łącznego.

F. Główna Komisja Rewizyjna
§ 25

1. Główna Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontrolnym działalności Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków.
3. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Stowarzyszenia,
2) przeprowadzanie kontroli działalności merytorycznej i finansowej,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków
o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Głównej,
4) przedstawienie Radzie Głównej protokołów pokontrolnych wraz
z wnioskami,
5) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
6) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Oddziałów,
7) przyjmowanie od członków Stowarzyszenia skarg i zażaleń, a po zaopiniowaniu przekazanie wniosków właściwym organom Stowarzyszenia,
8) orzekanie w sprawach spornych i honorowych między członkami Stowarzyszenia,
9) orzekanie w sprawach wynikłych z nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz działań na szkodę Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Oddziału Okręgowego,
o których mowa w § 11 ust. 2, pkt. 2, 4,5,6,7,
11) przedstawienie Radzie Głównej informacji z działalności wraz
z podjętymi orzeczeniami.
5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz naczelnych Stowarzyszenia.
6. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa
z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Głównej oraz Rad Oddziałów.
7. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
8. W sprawach określonych w § 25 ust.4, pkt. 8 i 9 Główna Komisja Rewizyjna może wymierzyć następujące kary organizacyjne: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka na okres 6 miesięcy.

Rozdział V.
ODDZIAŁY I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA
§ 26

1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia jest Zespół Formacyjno-Zadaniowy składający się z 3 – 10 członków.
2. Zespoły są powoływane i rozwiązywane uchwałą Rady Oddziału Okręgowego, która określa ich zakres działania i tryb funkcjonowania.
3. Członkowie Zespołu wybierają ze swego składu Przewodniczącego.

§ 27

1. Oddziały Stowarzyszenia powołuje i rozwiązuje Rada Główna określając ich teren działania, podległość organizacyjną oraz strukturę władz.
2. Oddziały prowadzą działalność statutową w ramach programu przyjętego przez władze naczelne Stowarzyszenia.
3. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 20 członków zamieszkałych lub pracujących na terenie działania Oddziału, zorganizowanych w nie mniej niż dwa Zespoły Formacyjno-Zadaniowe.
4. Rada Główna powołuje i rozwiązuje Oddziały Okręgowe.
5. Do powołania Oddziału Okręgowego wymagana jest liczba co najmniej trzech Oddziałów.
6. Oddział Okręgowy skupia i koordynuje podległe mu Oddziały.

§ 28

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie,
2) Rada Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna – jeżeli określa to uchwała Rady Głównej
o powołaniu Oddziału.
2. W sprawach nie uregulowanych odrębnie, do władz Oddziału Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące władz naczelnych.

§ 29

1. Walne Zebranie Oddziału jest najwyższą władzą tego Oddziału i jest zwoływane raz na cztery lata przez Radę Oddziału.
2. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą wszyscy członkowie Oddziału. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia na terenie działania Oddziału przekracza 100, Walne Zebranie Oddziału odbywa się
z udziałem delegatów wybranych w proporcji i trybie określonym uchwałą Rady Oddziału.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Oddziału,
2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej
i udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Oddziału,
3) uchwalenie kierunków działania Oddziału,
4) wybór Przewodniczącego Rady Oddziału,
5) wybór władz Oddziału,
6) podjęcie uchwał i stanowisk w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych w czasie Walnego Zebrania,
7) podjęcie uchwał w sprawie sposobu realizacji celów i programu Stowarzyszenia na terenie Oddziału.

§ 30

1. W Walnym Zebraniu Oddziału uczestniczą:
1) członkowie zwyczajni (delegaci) zrzeszeni w danym Oddziale,
2) członkowie ustępujących władz Oddziału,
3) członkowie wspierający z terenu działania Oddziału,
4) delegat Rady Głównej.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Oddziału.
3. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału stosuje się odpowiednio § 18 ust. 2, 3, 4 i 5.

§ 31

Działalnością Oddziału kieruje Rada Oddziału składająca się z 3 – 11 członków, w tym Przewodniczącego, do 2 wiceprzewodniczących
i Sekretarza.

§ 32

1. Składy Rad Oddziałów wymagają zatwierdzenia przez Radę Główną.
2. Radom Oddziałów przysługują odpowiednio prawa określone
w odniesieniu do Rady Głównej w § 21 ust. 2 i 3.

§ 33

1. Do zakresu działania Rad Oddziałów należy w szczególności:
1) realizacja celów i programu Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,
3) realizacja kierunków i zadań określonych przez Walne Zebranie Oddziału,
4) organizowanie działalności Stowarzyszenia na swoim terenie,
5) zwoływanie Walnego Zebrania.
2. Do władz Oddziału stosuje się § 16 ust. 1 i 2.

§ 34

1. Posiedzenia Rad Oddziałów odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
2. Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy Rad Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Rady.

§ 35

1. Walne Zebranie Oddziału wybiera 3 – 5 członków Komisji Rewizyjnej
(o ile tak stanowi uchwała Rady Głównej powołująca Oddział).
2. Do Komisji Rewizyjnej stosuje się § 25 ust. 4 (z wyłączeniem pkt. 6, 8,10,11 ), 5 i 7.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rad Oddziałów.

§ 36

1. Oddział może być rozwiązany w następujących wypadkach:
1) spadku liczby członków poniżej 20,
2) wniosku Walnego Zebrania Oddziału w formie uchwały powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków,
3) wniosku Rady Oddziału Okręgowego, któremu podlega dany Oddział.
2. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału podejmuje w formie uchwały Rada Główna.

Rozdział VI.
MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA
§ 37

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia, spadków, zapisów, darowizn oraz z ofiarności publicznej.

§ 38

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym że środki uzyskane z tej działalności są przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może tworzyć fundacje i spółki oraz przystępować do spółek już istniejących.

Rozdział VII.
PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 39

1. Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, na podstawie uchwały powziętej bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).
2. Statut wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski,
zgodnie z kan. 299 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 40

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane, po uprzednim powiadomieniu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów).
2. Likwidatorami są członkowie Rady Głównej, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
3. Rozwiązując Stowarzyszenie Walne Zebranie decyduje, w porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski, o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia.

§ 41


1. W dniu wejścia w życie niniejszego Statutu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Zarządy wszystkich szczebli stają się Radami Oddziałów.
2. Członkowie Rad Oddziałów pełnią swe funkcje do końca kadencji tych Rad.
3. Jeżeli liczba członków Rad Oddziałów przewyższa liczbę określoną
w niniejszym Statucie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” obowiązuje ona tylko do końca kadencji tych Rad..